Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na uzavírání veškerých kupních smluv mezi společností smart AD s.r.o., IČO: 26815851 („Prodávající“) a velkoobchodním odběratelem („Kupující“) realizovaných prostřednictvím webových stránek www.zdravevyzivy.cz, www.zdravevyzivy.sk, přes obchodního zástupce Prodávajícího nebo přes telefonní operátorku a je nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím na nové zboží („Kupní smlouva“).
Reklamační řád upravuje podmínky, za nichž lze uplatnit ze strany Kupujícího práva z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamaci“), přičemž účelem tohoto reklamačního řádu je i stanovení postupu pro rychlé a správné vyřizování reklamací a vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.

Obecná ustanovení

Vyřizování reklamací se řídí podmínkami Prodávajícího. Tyto Záruční a reklamační podmínky se týkají pouze zboží, jehož reklamace byla řádně uplatněna v záruční době. Základním dokumentem pro vyřizování reklamací je vyplněný reklamační formulář.

Místo uplatnění reklamace

Místem uplatnění reklamace zboží je reklamační oddělení Prodávajícího.

Adresa:
Reklamační oddělení
smart AD s.r.o.
Na Zbytkách 83
738 01 Staré Město.

Předání a doručení reklamací

Kupující doručuje zboží na adresu Prodávajícího (viz bod 2.) osobně nebo přepravní službou na vlastní náklady a nebezpečí. Zboží z oprávněné reklamace je zasíláno zpět na náklady Prodávajícího.

Nárok na uplatnění reklamace

Kupující má právo uplatnit své právo vyplývající ze záruky za jakost jen na zboží, které má vady a bylo zakoupené u Prodávajícího. Za vadu zboží nelze považovat takovou změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení nebo nesprávného používaní, skladování či nesprávného zásahu. Kupující je při reklamaci povinen prokázat, kdy zboží zakoupil u Prodávajícího, a to předložením dokladu o koupi - faktury.

Důvody zániku nároku na uplatnění záruky

Práva Kupujícího z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, jestliže:

  • nebyla-li uplatněna v záruční době
  • vada vznikla neodborným zacházením nebo obsluhou v rozporu s návodem nebo účelem, pro který se zboží obvykle používá
  • zboží bylo poškozeno mechanicky (pádem, nárazem)
  • vznikly v důsledku opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním nebo jeho nesprávným skladováním
    zboží bylo zcela nebo zčásti spotřebováno

Záruka se dále nevztahuje na zboží jakkoliv upravované Kupujícím nebo třetí stranou. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé na zboží v důsledku živelné pohromy či povětrnostních vlivů.

Nesoulad při dodání zboží po převzetí

V případě že zákazník obdrží zboží, které je v okamžiku převzetí mechanicky, či jinak viditelně poškozeno, musí o této skutečnosti sepsat průkazný záznam s dopravcem a informovat okamžitě o této skutečnosti reklamační oddělení Prodávajícího.

Při osobním odběru musí tak zákazník učinit ihned. Na pozdější oznámení či reklamace nebude brán zřetel a škody takto vzniklé nemohou být kryty.

V případě neshody dodaného zboží vůči průvodním dokladům (nekompletní dodávka, či jiné záměny zboží) je Kupující povinen toto oznámit Prodávajícímu nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení zboží. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Způsob uplatnění reklamace


Při uplatnění reklamace je nutno předložit řádně vyplněný reklamační protokol. Zboží předávané k reklamaci musí být úplné, v originálním obalu, s úplnou dokumentací a příslušenstvím.
Pokud nebudou splněny tyto podmínky, Prodávající není povinen vzít zboží do reklamačního procesu.

Délka záruční doby

Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu záruku za jakost na zakoupené zboží v následující délce („záruční doba“):

  • v případě potravin do data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, popř. do doby, do které má být zboží spotřebováno, jsou-li ze strany Kupujícího dodrženy podmínky pro jejich skladování a nebyla-li potravina otevřena, vyjma případů, kdy je to nezbytné pro zjištění vady. Výjimkou jsou ty potraviny, u kterých se uvádění minimální trvanlivosti nevyžaduje právními předpisy (čerstvé ovoce a zelenina, pekařské výrobky určené ke spotřebě do 24 hodin po výrobě, žvýkačky, limonády, ovocné šťávy, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje s obsahem alkoholu 10 a více objemových procent apod.) a ty potraviny, které jsou při splnění dalších zákonných podmínek nabízeny po uplynutí minimální trvanlivosti s označením jako prošlé – u těchto výrobků je Kupující oprávněn uplatnit svá práva z vad nejpozději den po koupi, pokud Prodávající nestanoví výslovně jinak. Toto ustanovení se použije obdobně u uživatelných věcí, na kterých je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě u věcí podléhajících rychlé zkáze, na kterých je vyznačena doba, po kterou lze věc použít.
  • u ostatních výrobků (nepotravinářského zboží) po dobu 24 měsíců, která počíná běžet od data vystavení faktury Prodávajícím v souladu s Kupní smlouvou. Je-li ze strany Prodávajícího, výrobce nebo dodavatele Prodávajícího stanovena u konkrétního zboží nebo jeho části lhůta delší, zavazuje se Prodávající poskytnout Kupujícímu záruku za jakost v této délce, jsou-li ze strany Kupujícího dodrženy podmínky stanovené dodavatelem výrobku nebo jeho výrobcem, které jsou nutné pro uplatnění rozšířené záruky a které jsou Kupujícímu známy. Toto ustanovení se nepoužije v případě použitého spotřebního zboží, kdy je záruční doba stanovena na polovinu zákonné doby pro uplatnění práv z vadného plnění, pokud Kupující nestanoví záruční dobu delší
    V případě, že Kupní smlouva, záruční list či obal zboží určují rozdílné délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.

Záruční doba začíná běžet datem vystavení faktury Prodávajícím.

Po dobu záruční doby se Prodávající zavazuje, že zboží nebo jeho část bude po stanovenou dobu způsobilé k použití pro sjednaný nebo obvyklý účel a že si zachová dohodnuté nebo obvyklé vlastnosti.

Doba vyřízení reklamace

Reklamační řízení začíná dnem doručení reklamovaného zboží na adresu Prodávajícího.  Reklamační řízení končí dnem ukončení reklamačního procesu. Vyřízená reklamace bude zaslána zpět Kupujícímu v co nejkratší době, nejdéle však do 30 dnů od začátku reklamačního řízení.  O ukončení reklamačního řízení je Kupující informován e-mailem nebo telefonicky na e-mailovou adresu nebo telefon uvedené Kupujícím v reklamačním formuláři.

Stížnosti a spory

Při všech stížnostech a sporech vyplývajících z reklamací je nutno postupovat podle českého práva.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. 10. 2015. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto reklamačních a záručních podmínek.

Soubory ke stažení

cz_reklamacni-protokol.pdf

Proč být s námi

ikonka potraviny
Největší výběr zdravých potravin
katalog
Tištěný katalog produktů
feedy
XML feedy pro e-shopy
konference
Pořádáme konference o zdravé výživě

Novinky, slevy a výhody do e-mailu